Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при онлайн покупки

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

 

До Издателство Ина ЕООД (собственик на inapublishing.com)
гр. София, кв. Гоце Делчев, бл. 3Б, вх. А, ап. 6.
Ид. номер по Булстат: 200638827; ДДС Номер: BG200638827

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/книжки:

…………………………………………………. /описание на продукта/книжките/

Книжките са поръчана на ………………….
Номер на поръчката ………………….
Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/
………………………………………………………………………../Телефон потребителя/
Гр./с……………………………………………………………. /Пълен адрес на потребителя/

 

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/