Общи условия

1. ПРЕДМЕТ

1.1.       Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на виртуална платформа за продажба на стоки inapublishing.com и неговите поддомейни, които уреждат правилата за използването, включително сключването на договор за покупко-продажба с този електронен магазин. Извършвайки поръчка от сайта inapublishing.com, клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи Условия и приема същите за обвързващи в отношенията му с Продавача.

1.2.       Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на:

–  Комисия за защита на личните данни  
гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: +359 2 91 53 518
Email: kzld@cpdp.bg / Уеб сайт: www.cpdp.bg

– Комисия за защита на потребителите  
гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: +359 2  980 25 24 факс: +359 2  988 42 18
гореща линия: 0700 111 22 / Уеб сайт: www.kzp.bg

– Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: България, София 1000, бул. Витоша №18
Работно време на деловодство с външни лица 9-13 ч и 13.30-16 ч
Телефони: Деловодство: 02/9356 113
Факс: 02 980 73 15
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg / Сайт: https://www.cpc.bg

– Национална агенция за приходите
ТД на НАП София,
Адрес: 1000 гр. София, ул. Аксаков № 21, тел.: 02/ 9859 3821
Офис Витоша: Адрес: бул Цар Борис III № 215
Тел.: 02/ 9179124 Сайт: https://www.nap.bg

– Нормативни актове, действащи в Република България

– На 09.01.2016г започва да работи електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове (платформа за ОРС) – нейният адрес е https:// ec.europa.eu

1.3 Сайтът inapublishing.com предлага книжки / стоки от Издателство Ина или негови партньори.

1.4 Данни за доставчика:

 • Име: Издателство Ина ЕООД е собственик на сайт за електронна търговия inapublishing.com
 • Адрес/седалище/за кореспонденция: гр. София, кв. Гоце Делчев, бл. 3Б, вх. А, ап. 6.  
 • МОЛ: Георги Цонев
 • Ид. номер по Булстат: 200638827; ДДС Номер: BG200638827 
 • E-mail: office@inapublishing.cоm
 • Тел: +359 899 851 291

2. ДЕФИНИЦИИ

2.1. Продавач – Издателство Ина (със сайт inapublishing.com и неговите домейни).

2.2. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на inapublishing.com по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

2.3. Сайт – виртуална платформа за продажба на стоки разположена на домейна inapublishing.com и неговите поддомейни.

2.4. Акаунт (Моят акаунт) – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента.

2.5. Любими – раздел в акаунта, който позволява на Купувача / Потребителя да създаде свои списъци с любими продукти.

2.6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Сайта.

2.7. Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

2.8. Промоции – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определн период от време, посочен от Продавача.

2.9. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

2.10. Съдържание

 • цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет
 • информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори
 • данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него

2.11. Бюлетин ( Newsletter ) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.

2.12. Възстановяване на сума – действието от страна на inapublishing.com по възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта.

2.13. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

2.14. Оценка – метод на изразяване на нивото на задоволство на даден Потребител/Клиент/Купувач по отношение на определен продукт. Оценката се изразява по скалата от 1 до 5 (Най-ниската е 1, най-високата 5). Тази степен на удовлетвореност e придружена с рецензията написана от Потребителя/Клиента/Купувача на даден продукт или услуга.

3. РЕКЛАМА

3.1. Бюлетините на inapublishing.com, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции.

3.2. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта или направи поръчка, изразява съгласието си за получаване на Бюлетини от inapublishing.com, както и съобщения относно поръчки на стоки и потвърждения за промяна на данни.

3.3. Отказа си от получаване на Бюлетин, Клиентът може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или ако изпрати писмо с желание за това на мейл ina@inapublishing.com. Моля не забравяйте да напишете имената си, за да можем да ви премахнем от списъка с мейли .

3.4. Ако след направен отказ от получаване на Бюлетините, Потребителят направи поръчка, счита се, че той няма да получава пак Бюлетина.

3.5. Отказът за получаване на Бюлетин не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

3.6. С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл, телефон) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват inapublishing.com или трети лица, които са партньори на inapublishing.com и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които inapublishing.com може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

3.7. inapublishing.com си запазва правото да избира към кого да изпраща Бюлетините, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава Бюлетините.

3.8. Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола.
 
ПОРЪЧКА

4.1. Клиент може да се направи поръчка до електронния магазин, но трябва да посочи:

 • валиден адрес на електронна поща
 • вярно попълнен адрес за доставка на стоката
 • вярно попълнени данни за контакт – две имена, телефон

4.2. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

4.3. Всяка една добавена в количката за покупки, Стока и/или Услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, не води до регистрация на поръчката и автоматично запазване на Стоката/Услугата. Поръчката се активира чрез натискане на втория бутон „Купи“ и след като сайтът зареди пълната информация за контретната поръчка (поръчани артикули, дата и адрес за доставка).
4.4. Ползвателите имат възможност да извършат покупка от електронния магазин без регистрирането на потребителски профил. Пазаруванета като гост без регистрация в сайта на доставчика става по следния начин:

 • Посещение на електронния магазин на доставчика на адрес inapublishing.com
 • Избиране на една или повече от предлаганите стоки и добавянето им към списъка със стоки за покупка.
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката.
 • Избор на метод за плащане на цената.
 • Потвърждение на поръчката.

4.5. При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес (inapublishing.comне носи отговорност, ако Клиентът не получи този имейл). В потвърждението по имейл се посочва поръчаната стока, номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката. Потвърждение по телефон се извършва, само ако е необходима допълнителна информация или уточнение относно поръчката.

4.6. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

4.7. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не носи каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;
 • предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.

4.8. В случай, че Клиентът поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Продавача (т. 8.1.), Последният се задължава да върне платената предварително сума (ако има такава, при плащане по банков път) в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която стоката е изпратена обратно от Клиента. Сумата ще бъде възстановена както следва:

•    Плащанията, направени по банкова сметка на inapublishing.com – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането на Клиента.
•    Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента.

4.9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки.

4.10. Право на връщане на стока имат само потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и в случай, че стоката е със запазен търговски вид и е придружена от ненарушена опаковкиа, етикет и баркод.

4.11. В случай, че поръчана и предварително платена Стока от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт.

4.12. Клиентът може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа в рамките на 14 дни от получаването на стоката.

4.13. Отказ на поръчка може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл адрес – електронна поща: ina@inapublishing.com. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена, с които е регистриран в сайта, имейл адреса (електронната поща), с който е регистриран в сайта, стойността на поръчката.

5. ПЛАЩАНЕ

5.1. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши по два отделни начина, като независимо от избрания начин на плащане, сумата за заплащане е една и съща и не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането.

 • С „наложен платеж” – плащане в брой на куриера при доставката.
 • Чрез банков превод по посочената сметка, с посочване на номера на поръчката.

5.2. За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя динамично.

6. ДОСТАВКА НА СТОКИ

6.1. Доставка се прави само на успешно приети поръчки. При опаковане на поръчаната стока, потребителят може да бъде уведомяван с имейл, че стоката се предава на куриер за транспортиране до съответния адрес – или от SMS от куриера.

6.2. Цената на доставката на продукти, предлагани от inapublishing.com следва да бъде оповестена в условията за доставка на Сайта. Условията и цената на доставка на продуктите na Издателство Ина, ще бъде доведена до знанието на Клиентите в съответната страница „Често задавани въпроси“ и „Доставка“.

6.3. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.

Доставката е в срок до 4 (четири) работни дни от момента на потвърждаването на поръчката от наш консултант по имейл или телефoн (или получаване на плащането по банков път).

6.4. Продавачът използва и избира различни фирми за доставка на Стоките, като обичайните часове за доставка до Клиентите са от 9.00 до 17.30 часа.

6.5. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен).

6.6. Всяка пратка е застрахована, като застраховката е за сметка на Продавача.

6.7. Ако Клиентът не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка, като поръчата се взима от Продавачът. Средствата заплатени от Клиентът се възстановяват, в случай че са преведени по банков път. В такъв случай, Продавачът запазва правото си да не изпраща последващи поръчки на същия Клиент, като го уведоми с мейл.

7. ГАРАНЦИИ

7.1. Стоките на Сайта не са с гаранция, поради естеството си.

8. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА / РЕКЛАМАЦИЯ

8.1. Клиентът има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоката.

8.2. Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Клиентът и не се дължат на непреодолима сила.

8.3. При отказ от договора Клиентът е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид.

8.4. В случай на нарушаване на вида на стоката inapublishing.com възстановява стойността на върнатата стока според употребата (изхабяването) и от страна на потребителя. Ако потребителят е разопаковал / драскал / оцветил изцяло или частично книжките или пъзелите, с което е намалил пазарната им стойност, inapublishing.com възстановява намалената стойност на стоката. Намаляването на стойността в следствие на нарушена опаковка, употреба или нарушен търговски вид, под каквато и да е форма, се определя за всеки случай индивидуално, след получаване на стоката от Издателство Ина.

8.5. При отказ от договора, ако Клиентът е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за върнатата стока по посочена от него банкова сметка в срок от 14 дни след като Стоката е изпратена от Продавача. Стоката трябва да е получена от Издателство Ина. Ако стоката не бъде върната в срока по т. 8.1, отказът от договора не произвежда действие.

8.6. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

 • производствени дефекти на стоката, включващи липси на страници, стикери, картончета, пъзели;
 • изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
 • повреда на стоката при транспортирането.

8.7. Рекламацията може да се предяви пред Издателство Ина на посочения имейл адрес ina@inapublishing.com, като едновременно с това Клиентът трябва да върне стоката в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаване ѝ. Натиснете бутона, разпечатайте, попълнете и изпратете документа на ina@inapublishing.com

8.8. При рекламация Клиентът може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените – или Клиентът доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.

8.9. Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:

 • Оригинален търговски вид (стоката не е скъсана и надраскана).
 • Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
 • Запазена оригинална опаковка, при наличие на такава.

8.10. При замяна на стоки, транспортните разходи са за сметка на Клиентът и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерската фирма, с която е получил стоката или избрана от него фирма.

8.11. В случай че посочения срок от 14 дни е вече изтекъл, попълнете тази форма, за да споделите, при възникнал проблем. Ще разгледаме всички писма за обратна връзка и рекламации и ще Ви потърсим по мейл или телефон.

9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Отговорност за недостатъци на стоката, за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи Продавачът на стоката.

9.2. Издателство Ина не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.

10. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни.

10.2. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

10.3. Общите условия на inapublishing.com са задължителни за всички потребители на Сайта.

10.4. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

10.5. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от inapublishing.com по всяко време чрез публикуването им в сайта. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

10.6. inapublishing.com има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязал в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

10.7. Във всеки един случай на промяна на общите условия inapublishing.com ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

10.8. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

10.9. inapublishing.com полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация.

10.10. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта, могат да бъдат промянени от inapublishing.com по всяко време и могат да съдържат технически грешки. Продавача може да откаже изпълнение на поръчка при следните условия:

 • при нулева цена
 • очевидно нереално ниска цена, спрямо други артикули от същия вид в сайта.

10.11. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. inapublishing.com не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

10.12. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.

10.13. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.

10.14. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

10.15. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща на уведомление от страна на Продавача, че е готов да предостави Услугата или да изпрати Стоката от Поръчката, на фирмата доставчик, която да я достави на адрес, посочен от клиента, съобразно възможностите й за доставка, ценовите й условия и фирмена политика.

10.16. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.

10.17. Достъпът до inapublishing.com с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент навършил 18 години.

10.18. inapublishing.com си запазва правото да ограничи достъпа до Уебсайта или части от него за посетители, които са се регистрирали, освен ако друго не се изисква от приложимото право.

10.19. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с inapublishing.com на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта или по телефон. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това. Клиентът има право да има само една регистрация и да използва само един потребителски акаунт при нас.

10.20. Клиентът няма право да използва акаунти на друг регистриран потребител или да предоставя на трети страни възможността да използва негов акаунт. Няма право злонамерено да създава допълнителни регистрационни акаунти с цел да злоупотребява с функционалността на Уебсайта или с други потребители, или да се опитва да се представи за друг потребител.

10.21. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакт”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.

10.22. В случай на необичайно голям трафик от интернет мрежата към сайта, inapublishing.com си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Сайта.

10.23. inapublishing.com може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.

10.24. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с всички изисквани по закон данъци или такси.

10.25. В случай на плащания в банка по сметка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.

10.26. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това.

11. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

11.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

11.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

12. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

12.1. Съдържанието, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, могат да бъдат ползвани само от inapublishing.com.

12.2. Нищо в сключения между inapublishing.com и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Издателство Ина, Клиента  да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително,  но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на inapublishing.com върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на inapublishing.com.

12.3. Всякакво Съдържание, до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

12.4. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Издателство Ина за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между inapublishing.com и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Издателство Ина, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

12.5. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от inapublishing.com.

13. IP АДРЕСИ, БИСКВИТКИ (COOKIES) И ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

13.1.Ние наблюдаваме кои секции от сайта се посещават и колко време продължават тези посещения, чрез регистрация на IP адресите на компютрите на потребителите, а също и чрез използване на бисквитки. Те не могат да послужат за идентификация и не съдържат лични данни – те само разпознават , че в миналото сте посетили уебсайта и помагат за подобряване на потребителското изживяване.

13.2. Ако браузъра ви не приема бисквитки или ги отхвърляте, в този случай има риск определени функции в някои от секциите на сайта да не бъдат активни.

13.3 Бисквитките се записват и обновяват всеки път, когато влезете в inapublishing.com и с използването му вие се съгласявате на това.

14. АВТОРСКИ ПРАВА

14.1. Не се разрешава материалите на този сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.

14.2. Материалите на този сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

14.3. inapublishing.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали на трети лица при допълнително сключен писмен договор.

15. ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

15.1. inapublishing.com се ангажира със защитата на всички лични данни,  които са й предоставени от потребителите. Личните данни се предоставят доброволно и се обработват и опазват в съответствие с предвидените в законодателството правила.

15.2. inapublishing.com  събира следната лична информация от използващите електронния магазин потребители: име, пощенски адрес, електронна поща, телефонен номер, лични интереси. Възможно е да бъде изискана и допълнителна информация, като например информация за банкова сметка, но само при изрично позволение от страна на потребителя или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугата, която потребителят е заявил. Потребителят остава единствен притежател на личната информация.

15.3. Използвайки електронния магазин, потребителят изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани от дружеството, като същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност. Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.

15.4. Потребителят има право да откаже личните му данни да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели. Ако потребителят не желае данните да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели, може да се свърже с inapublishing.com на мейл ina@inapublishing.com.

15.5 Издателство Ина  предоставя личните данни, с които разполага, на трети лица (регистрирани в България или в друга държава-членка) само с оглед целите за сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба от разстояние, в това число и за доставка на стоките до посочен от потребителя адрес.

15.6. Всеки потребител има достъп и може да коригира, променя или изтрива части от свои лични данни чрез личния си профил, регистриран сайта  inapublishing.com. Издателство Ина ще запази неговите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите от електронния магазин или дотогава, докато законът изисква това. След това потребителските лични данни ще бъдат изтрити.

15.7. Приемайки настоящите условия, потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от inapublishing.com по електронен път при доставка на поръчани книги и при необходимост от помощ от служители на издателството.

15.8. inapublishing.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

15.9. За потвърждение на поръчките или при липсващи данни за доставка, издателството може да потърси купувача, за предоставянето им.

15.10. Ако купувача е забравил или изгубил своите име и парола за сайта, Издателство Ина има право да му изпрати нова парола на регистрирания мейл.

15.11. Като потребител на сайта, потребителят има право по всяко време да изпрати запитване каква информация пазим за него (ina@inapublishing.com). Необходимо е само да ни изпратите електронно съобщение с имената и адреса си и в рамките на 10 работни дни ще получите отговор. Ако желаете да изтрием съхранената информация, заявете го ясно в имейла си.

Настоящите Общи условия са приети от управителя на Издателство Ина (inapublishing.com) и последната промяна в тях е от 21.03.2018г.