Животните и техните истории – книга 1 – на срички

4.99 лв.

Три истории с красиви илюстрации, които лесно ще прочетете, защото всяка дума е разделена на срички. Буквите са едри, няма преноси. Книжката е полезна за всички, които сега се учат да четат. Включва приказките „Как се загубил таралежът Гошко“, „Катеричката Тина“ и „Патокът Александър, който си мислел, че няма приятели“.
Подходяща за деца от 4 до 7 години.
Образователно ниво: детска градина; предучилищна подготовка; първи клас.
Формат (малък): 165 x 235 мм.
Брой страници: цели 48 страници с приказки.

Описание

„Животните и техните истории – книга 1“ – любими истории на срички

За деца над 4 години, които започват да се учат да четат.

Текстовете са интересни, картинките – красиви. Всяка дума е разделена на срички. Текстовете не са дълги, буквите са големи. Няма преноси!

Книгата съдържа 3 приказки: „Как се загубил таралежът Гошко“, „Катеричката Тина“ и „Патокът Александър, който си мислел, че няма приятели“.

Откъс от „Как се загубил таралежът Гошко“:
„В е -дин кра- сив и с лън- чев ден тат-ко та-ра-леж из-ве-де на раз-ход-ка же-на си и мал-ки-я си син – та-ра-леж-че-то Гош-ко…“

Откъс от „Катеричката Тина“:
„След ка-то се на-у-чи-ла да вър-ви, мал-ка-та па-ла-ва ка-те-рич-ка Ти-на за-поч-на-ла и да ска-ча. Про-муш-ва-ла се меж-ду и-гли-те на бо-ра, хвър-ля-ла се от ке-сте-на на тре-пет-ли-ка-та…“

Откъс от „Патокът Александър, който си мислел, че няма приятели“:
„В е-дин кра-сив ден жи-вот-ни-те сe съ-бра-ли на дво-ра да за-кус-ват. Как-то ви-на-ги би-ло шум-но, ве-се-ло и тяс-но…“

… продължава в книгата.