Котаракът в чизми и още две приказки – на срички

4.99 лв.

Три любими приказки, които лесно ще прочетете, защото думите са разделени на срички. Книжката е полезна за всички, които сега се учат да четат. Включва историите „Котаракът в чизми“, „Маша и мечокът“ и „Петльо, Котаран и Лиса“.
Подходяща за деца от 4 до 7 години.
Образователно ниво: ясла; предучилищна подготовка; първи клас.
Формат (малък): 165 x 235 мм.
Брой страници: цели 48 страници с приказки.

Описание

„Котаракът в чизми и още две приказки“ – книга, в която думите са разделени на срички

За деца над 4 години, които започват да се учат да четат. Текстовете са забавни, увлекателни, познати. Помагат на децата да се съсредоточат. Историите са любими!

В това помагало всяка дума е разделена на срички. Текстовете не са дълги, приказките – интересни.

Книгата съдържа 3 приказки: „Котаракът в чизми“, „Маша и мечокът“ и „Петльо, Котаран и Лиса“.

Откъс от „Котаракът в чизми“
„Жи-вял ня-ко-га мел-ни-чар с три-ма-та си си-но-ве. Ко-га-то си о-ти-шъл от то-зи свят, той ос-та-вил на най − го-ле-ми-я мел-ни-ца-та, по − мал-ки-ят по-лу-чил ма-га-ре-то, а за най − мал-ки-я ос-та-нал ко-та-ра-кът…“

Откъс от „Маша и мечокът“
„Жи-ве-ли ня-ко-га ба-ба и дя-до. Те и-ма-ли внуч-ка ─ каз-ва-ла се Ма-ша. Вед-нъж ня-кол-ко мо-ми-че-та, до-бри при-я-тел-ки, ре-ши-ли да на-бе-рат гъ-би и я-го-ди в го-ра-та. Из-ви-ка-ли и Ма-ша…“

Откъс от „Петльо, Котаран и Лиса“
„Жи-ве-ли ня-ко-га в ед-на къ-щич-ка Пет-льо Злат-но-то гре-бен-че и Ко-та-ран Му-зи-кант. На-ка-нил се вед-нъж Ко-та-ран да о-ти-де в го-ра-та и стро-го на-ре-дил на Пет-льо… “

… продължава в книгата.