Правила на играта

I. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
1. Право на участие имат всички, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.
2. В играта нямат право да участват служителите на „Издателство Ина“, както и членовете на техните семейства.
3. Всеки участник има право да даде един отговор.
4. Участниците нямат право да коментират отговорите на други участници и да пишат обидни думи.
5. Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите тези, които използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от играта.
6. Участници, които използват нередовни, фиктивни или фалшиви Facebook профили се дисквалифицират. 

В случай на нарушения по тези точки,  Издателство Ина има право да анулира участника.

II. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ПРОДЪЛНИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
Описанието на всяка награда и продължителността на играта са описани в отделен пост, който важи за отделните игри.

III. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Република България.

IV. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ИГРАТА
Победителите се уведомяват чрез лично съобщение и в поста на самата игра като коментар (или отделен пост) от Издателство Ина в срок от 2 работни дни от датата на теглене на наградите. Спечелилите участници имат право да получат наградата си по пощата или куриер на посочен (точен) адрес, две имена и телефон в рамките на 10 (десет) работни дни (от предоставяне на данните). Ако някой от победителите не отговоря на личните съобщения над 7 (седем) работни дни или се откаже от наградата, на негово място се избира друг участник. Победителите нямат право да получат парична равностойност на наградите и да ги заменят с други.

V. ОТГОВОРНОСТ
Издателство Ина не носи отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение. Издателство Ина не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в играта. Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. Издателство Ина не носи отговорност за  недостигнал до него коментар по вина на интернет доставчиците, както и за компютърните настройки и начина на тяхната конфигурация.

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
С участието си в играта и приемането на настоящите официални правила за провеждането ѝ, участникът се счита за информиран, че данните или част от данните, които предоставя, са лични данни и попадат под специалната защита на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Участникът декларира, че предоставя доброволно тези данни, за целите на играта. Участникът се съгласява, че в случай на получаване на награда неговото име, адрес или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат публикувани , за което Издателство Ина не дължи заплащане. Участникът декларира и се съгласява, че предоставя личните си данни доброволно и безвъзмездно като необходимо условие за участие в играта. Предоставя изричното си съгласие Издателство Ина да обработва като администратор предоставените от него лични данни за нуждите на играта и в частност за доставянето на спечелената награда.

VII. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
Издателство Ина има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства (или при нарушаване на секция „Право на участие“). В такъв случай, прекратяването на играта ще се обяви чрез пост (на https://www.facebook.com/ina.books). В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

VIII. ПУБЛИЧНОСТ И СНИМКИ
Издателство Ина си запазва правото да публикува снимки и материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

Разгледайте нашите книги

Нови книжки

Куфарчета

Образование