Червената шапчица и още две приказки – на срички

4.99 лв.

Три любими приказки, които лесно ще прочетете, защото думите са разделени на срички. Книжката е полезна за всички, които сега се учат да четат. Включва историите „Червената шапчица“, „Трите прасенца“ и „Лисица сестрица“.
Подходяща за деца от 4 до 7 години.
Образователно ниво: ясла; предучилищна подготовка; първи клас.
Формат (малък): 165 x 235 мм.
Брой страници: цели 48 страници с приказки.

Описание

„Червената шапчица и още две приказки“ – книга, в която всяка дума е разделена на срички

За деца над 4 години, които започват да се учат да четат. Текстовете са забавни, увлекателни, познати. Помагат на децата да се съсредоточат. Историите са любими!

В това помагало всяка дума е разделена на срички. Текстовете не са дълги, приказките – интересни.

Книгата съдържа 3 приказки: „Червената шапчица“, „Трите прасенца“ и „Лисица сестрица“.

Откъс от „Червената шапчица“
„И-ма-ло ед-но вре-ме ед-но ми-ло и ве-се-ло мо-ми-чен-це, ко-е-то жи-ве-е-ло бли-зо до го-ра-та. Къ-де-то и да о-ти-ва-ло, то ви-на-ги…“

Откъс от „Трите прасенца“
„Жи-ве-ли ня-ко-га три ро-зо-ви пра-сен-ца, три мал-ки брат-че-та: Грух-грух, Гръх-гръх и Грих-грих. Цял ден иг-ра-е-ли, пе-е-ли пес-нич-ки, бя-га-ли и тан-цу-ва-ли, а ве-чер слад-ко за-спи-ва-ли…“

Откъс от „Лисица сестрица“
„Как-то си вър-вя-ла по пъ-те-ка-та, ли-си-ца-та на-ме-ри-ла то-чил-ка. Вдиг-на-ла я и про-дъл-жи-ла. Стиг-на-ла до ед-но се-ло и по-чу-ка-ла на вра-та-та на пър-ва-та къ-ща…“

… продължава в книгата.